Projecten

Omgevingsmanager verdubbeling N34 Emmen West – N381 (in uitvoering)

Voor Dura Vermeer voert ONS Projectmanagement het omgevingsmanagement uit. Afstemming met de omgeving, perceeleigenaren, overheden, hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast wordt samen met de provincie Drenthe ingezet op onderwijs en educatie.

AsbestdakProjectleider Versnelling vervanging asbestdaken (2017-2019)

In het programma Versnelling vervanging asbestdaken van de provincie Overijssel samen met pandeigenaren, bedrijven, woningcorporaties, tussenpersonen en gemeenten een versnelling bewerkstelligen in de vervanging van asbestdaken.

BreedbandGemeenteproject breedband Overijssel (in uitvoering)

In opdracht van de provincie Overijssel het ondersteunen van gemeenten bij de realisatie van breedband in het buitengebied. In beeld brengen van best practices, ondersteunen in communicatie en onderzoeken van kostenverlagende methoden voor de aanleg.

 

AfvalwaterketenSamenwerking (afval)waterketen noordelijke Vechtstromen (2015/2016)

In een samenwerkingsverband tussen gemeenten, het waterschap Vechtstromen en de waterleiding maatschappij Drenthe is gewerkt aan het verminderen van kwetsbaarheid en is onderzoek gedaan naar kostenbesparingen op het gebied van heffen en innen van rioolheffing.

StationsgebiedGebiedsontwikkeling stationsgebied (2015-2019)

Het stationsgebied in Hardenberg wordt in het kader van de versterkte streekfunctie en toename van het openbaar vervoer ontwikkeld tot een regionaal verkeersknooppunt. De verschillende functies in het gebied (wonen, gezondheidszorg, sport, verkeer en vervoer, horeca) worden door de ontwikkeling beter met elkaar verbonden.

de MarschSloop zwembad de Marsch (2016)

Met de komst van een nieuw zwembadcomplex op de Sportboulevard, wordt de oude zwembadvoorziening in het centrum gesloopt en het gebied omgevormd voor herontwikkeling.

 

BreedbandBeleidsproject aanleg breedband buitengebied Ommen – Hardenberg (2015-2018)

Samen met de provincie Overijssel, plaatselijk belangen, gemeenten en marktpartijen wordt versnelde aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Ommen en Hardenberg ondersteund.

 

SportboulevardEerste fase Sportboulevard Hardenberg (2013)
Aanleg van een atletiekbaan geschikt voor internationale wedstrijden, beachcourts en parkeervoorzieningen.

 

 

 

WeitkamplaanHerinrichting Jan Weitkamplaan (2012)

Als onderdeel van het Stationsgebied een complete herinrichting van de oostelijke toegangsweg richting ziekenhuis, station en toekomstige sportboulevard en gezondheidspark. Grootschalige verleggingen van kabels en leidingen waaronder water, gas en communicatievoorzieningen voor het ziekenhuis.

VeilingVeiling inventaris gemeentehuis (2012)

Het inventariseren, catalogiseren van goederen uit 3 gebouwen van het oude gemeentehuis. Verzorgen van inschrijving, loting en toewijzing alsmede organiseren van betalingsverkeer, kijkdagen en uitgifte van goederen.

 

Stationsstraat zuidHerinrichting Stationsstraat zuid en Stationsplein (2011)
Als onderdeel van het masterplan Stationsomgeving opnieuw inrichten van de openbare ruimte en vorm geven aan de nieuwe verkeersstructuur. Nauwe samenwerking met ondernemers, bewoners, openbaar vervoersinstellingen, hulpdiensten, nutsbedrijven en andere instellingen tijdens de voorbereiding en realisatie. Regie over opstellen contractdocumenten, selectieleidraad en aanbesteding van het werk.

ParkwegHerinrichting Parkweg en Stationsstraat noord (2009)
Als onderdeel van de nieuwe verkeersstructuur in Hardenberg opnieuw inrichten van de openbare ruimte en wegen. Nauwe samenwerking met ondernemers, bewoners, openbaar vervoersinstellingen, hulpdiensten, nutsbedrijven en andere instellingen tijdens de voorbereiding en realisatie. Regie over opstellen contractdocumenten, selectieleidraad en aanbesteding van het werk.

BFARealisatie beweegbare fysieke afsluiting in voetgangersgebied centrum Hardenberg (2010)

Aanleg van verzinkbare palen om een veilige voetgangerszone te creëren in het centrum van Hardenberg. Intensieve contacten met belanghebbende partijen over de afsluiting en de gevolgen. Schrijven en uitvoeren van testplannen.

CentrumrouteAanleg Zuidelijke Centrumroute (2008 – 2013)

In verschillende fasen uitvoering geven aan een nieuwe zuidelijke centrumroute als hoofdader in  het centrum van Hardenberg. Overlast minimaliseren en bereikbaarheid waarborgen voor centrumfuncties. Regie over opstellen contractdocumenten, selectieleidraad en aanbesteding van het werk.

ExcelProjectleider inventarisatie ICT kosten en vervangingsinvesteringen van de gemeente Hardenberg (2003)

Inventarisatie en analyse van gemeentelijke ICT kosten in relatie tot lange termijn vervangingsinvesteringen en minimalisering van beheerskosten.

 

samenvoeging

Samenvoeging gemeentelijke informatiesystemen (2000)

Als gevolg van gemeentelijke herindeling mede verantwoordelijk voor de coördinatie van samenvoeging van gemeentelijke informatiesystemen van drie gemeenten.